Palvelut

Kohteelliset ja alueelliset
malmitutkimukset

Malminetsinnän suunnittelu

Malminetsinnän suunnittelussa hyödynnetään kokemusta ja tietoa onnistuneista projekteista sekä alueellista malmigeologista tietoa. Erityisosaaminen Ni-Cu-Co –malmien etsinnässä.

Malmipotentiaalin arviointi

Malmipotentiaalin arviointi tehdään 1) kohteen/alueen nykyisillä tiedoilla tai 2) laaditaan suunnitelma tarvittavien lisätietojen hankinnasta ja tehdään arviointi kattavalla aineistolla. Erityisosaaminen Ni-Cu-Co –malmien etsinnässä.

Petrografiset tutkimukset

Kivien ja mineraalien kemialliset analysointimahdollisuudet ovat nykyisin monipuoliset. Tämä on johtanut valitettavasti usein myös siihen, että petrografiset tutkimukset on minimoitu. Kuitenkin perinteinen hietutkimus sekä läpivalaisulla että heijastavalla valolla pitäisi tehdä jokaisessa tutkittavassa malmikohteessa. Hietutkimus voi paljastaa merkittäviä malmigeologisia piirteitä ja on myös tärkeää nimetä kivet oikein.

Käytettävissä on Leica DM750P mikroskooppi varustettuna Leica MC170 HD kameralla.

Litogeokemia

Litogeokemiallinen tutkimus on välttämätöntä, kun pyritään selvittämään malmin genesis ja sitä kautta löytämään malmivektoreita ja –indikaattoreita etsinnän avuksi.  Lähes kaikkien malmityyppien kohdalla on mahdollista löytää malmipotentiaalia osoittavia litogeokemiallisia muuttujia. Malmin isäntä- ja sivukivien luokittelussa litogeokemia on välttämätön. Erityisosaaminen Ni-Cu-Co –malmien etsinnässä.

Käytettävissä ovat mm. ioGAS- ja HSC –ohjelmistot.


Malmigeologinen
koulutus

Malmigeologia

Eri malmityyppien tärkeimmät piirteet käydään läpi. Painotus on malminetsinnän näkökulmasta tärkeimmissä asioissa. Erityisosaaminen Ni-Cu-Co –malmit.

Malminetsintä

Malminetsinnän filosofia, malminetsinnän suunnittelu, malminetsinnän mittakaavat (alueellinen – kohdentava – kohteellinen) ja eri vaiheet, malminetsintämenetelmät; runsaasti esimerkkejä onnistuneista malminetsintäprojekteista. Erityisosaaminen Ni-Cu-Co –malmit.

Kaivosteollisuuden arvoketju

Eri vaiheet malminetsinnän suunnittelusta kaivoksen jälkihoitoon.