Ajankohtaista

Tilannekatsaus Etelä-Savon grafiittitutkimuksista

15.04.2021

Kesän 2020 aikana kartoitettiin Puumalan, Sulkavan ja Juvan alueilla kallioita, jotka sijoittuvat GTK:n lentomittauksissa havaituille sähkönjohtavuus-alueille tai niiden lähelle. Koska grafiitti on hyvä sähkönjohde, grafiittipitoinen kallio voi tulla esille lentomittauksissa. Kivivasaralla otettiin näytteitä grafiittipitoisista paikoista. Näytteistä tehtiin kemiallisia analyysejä kahdessa eri laboratoriossa ja ohuita leikkeitä (ohuthie) mikroskooppitutkimuksia varten. Syys-lokakuun vaihteessa tehtiin muutamissa kohteissa maastomittauksia alueen kallioperän sähkönjohtavuuden selvittämiseksi. Mittaukset tehtiin kannettavalla GEM-2 – laitteistolla ja urakoitsijana oli Geologian tutkimuskeskus (GTK), jolla on runsaasti kokemusta kyseisistä mittauksista. Mittauksista on kerrottu aiemmin tällä ”Ajankohtaista” -palstalla, otsikon ”Geofysikaaliset mittaukset” alla. Raportti mittauksista saatiin vuodenvaihteessa. Alkuvuodesta 2021 ostettiin GTK:lta mittauksia, joilla selvitettiin yksittäisten näytteiden fysikaalisia ominaisuuksia, kuten sähkönjohtavuus, magneettisuus ja tiheys.

Tuloksista

Kemiallisesti analysoitujen näytteiden grafiittipitoisuudet jäivät melko alhaisiksi, parhaimmillaan hieman alle 3 %. Näytteiden rikkipitoisuudet ovat alhaisia, yleensä alle 1 %. Tähän vaikuttaa kuitenkin se, että kallion pinnasta otettujen näytteiden sulfidi on osittain hapettunut ja rikkiä on liuennut pois.

GEM-2 -mittausten perusteella parhaiten sähköä johtavat paikat sijoittuvat kallioalueiden viereen. On siis mahdollista, että kallioalueiden vieressä, maapeitteiden alla olisi korkeampia grafiittipitoisuuksia. Näytteenotto kyseisiltä paikoilta vaatisi porausta tai kaivamista.

Alustavien mikroskooppitutkimusten perusteella grafiitin laatu on hyvä. Grafiittisuomut ovat pituudeltaan monessa paikassa n. 1 mm ja paikoin 3 mm. Epäpuhtaudet ovat vähäisiä. Alla on muutama mikroskooppikuva grafiitista.

Tutkimusten jatko

Grafiittinäytteistä tehdään vielä kemiallisia analyysejä ja laboratoriotutkimuksia. Joitakin paikkoja käydään maastossa kesän 2021 aikana kartoittamassa ja otetaan näytteitä.

Grafiittisuomuja gneississä (vaaleat osat)
Grafiittisuomuja gneississä
Lähikuva grafiittisuomusta

Geofysikaaliset maastomittaukset

Suomen Malmitutkimus Oy tutkii Sulkavan ja Puumalan alueilla grafiitin esiintymistä geofysikaalisilla mittauksilla. Mittaukset tekee Geologian tutkimuskeskus (GTK) kannettavalla GEM-2 -laitteella. Käytännössä kaksi henkilöä kävelee peräkkäin maastossa, toinen suunnistaa ja toinen tekee mittauksen. Mittaukset keskittyvät karttaan merkityille alueille. Mittaukset aloitetaan aikaisintaan 21.9.2020 ja ne kestävät noin kolme päivää. Mittausalueilta kerätään myös kallio- ja lohkarenäytteitä.

Mittauksilla tarkennetaan Geologian tutkimuskeskuksen lentomittauksilla esiin tulleita, sähköä johtavia alueita. Sulkavan ja Puumalan tutkimusalue on kallioperätutkimusten kannalta otollista, koska kalliot ovat hyvin näkyvissä. Joillakin alueilla myös grafiittipitoinen kallio on näkyvissä, jolloin mittauslinja on suunniteltu ko. kallion kohdalle. Mittauksilla saadaan lisätietoa siitä, miten grafiitin esiintyminen korreloi sähkön johtavuuden kanssa. Mittaustuloksia voidaan soveltaa grafiitin etsintään myös muualla Suomessa.

Mittausalueet merkitty punaisella katkoviivalla
GEM-2 mittalaite

Malmi-info Koikkalan kesätorilla, Juvalla 1.8.2020, klo 11:00 – 13:00

Hannu Makkonen Suomen Malmitutkimus Oy:stä on vastaamassa kysymyksiin ja kertomassa Etelä-Savon malmitutkimuksista. Voit myös tuoda kivinäytteitä tutkittavaksi. Korukiviä, malmikiviä tai muuten vain kiinnostavia kiviä.

Keskustelutilaisuus Sulkavalla 22.6. klo 17.30

Sulkavan kunta järjestää keskustelutilaisuuden 22.6.2020 alkaen klo 17:30 Suomen Malmitutkimus Oy:n grafiittitutkimuksista Partalansaaressa.

Katso lisää.